Guías / Turno: Matutino: Ciclo 2022-2023

FIRST-ENGLISH ENGLISH READING VERBS

PRIMERO ENGLISH READING VERBS

SEGUNDO ENGLISH READING VERBS

TERCERO ENGLISH READING VERBS

CUARTO ENGLISH READING VERBS

QUINTO ENGLISH READING VERBS

SEXTO ENGLISH EXTENSIVE READING VERBS

Guías / Turno: Vespertino Ciclo 2022-2023

PRIMERO ENGLISH VERBS

SEGUNDO ENGLISH VERBS

TERCERO ENGLISH VERBS

CUARTO ENGLISH VERBS

QUINTO ENGLISH VERBS

SEXTO ENGLISH VERBS